Klauzula informacyjna dotycząca zgód marketingowych i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie uzyskiwania zgód marketingowych informujemy, że:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są Rafał Franz i Dariusz Brauhoff działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Wall Invest s.c. (ul. Plebańska 3/7, 44-100 Gliwice, NIP: 6312644733) – dalej „Administrator”.
 2. Przez „Wall Invest” rozumie się Wall Invest Rafał Franz, Dariusz Brauhoff spółka cywilna (NIP: 6312644733), a także inne spółki (w tym spółki cywilne) powiązane kapitałowo lub osobowo ze wspólnikami Wall Invest s.c.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
  1. w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  2. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji zawartej umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom (wspólnikom), podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będą:
  1. przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji zawartej umowy przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane;
  2. przetwarzane i przechowywane w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie takich informacji;
  3. przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak:
  1. niezbędne do kontaktu w związku z zawarciem umowy lub w celu realizacji zawartej umowy; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji zawartej umowy;
  2. niezbędne do podejmowania działań marketingowych lub handlowych, na które została wyrażona zgoda, gdyż brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych lub handlowych zgodnych z udzielonymi zgodami.
 8. Każda z udzielonych zgód jest dobrowolna i może być przez Ciebie wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@wallinvest.pl lub pocztą na adres: Wall Invest spółka cywilna, ul. Plebańska 3/7, 44-100 Gliwice.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Wnioski, skargi, zapytania i zgłoszenia dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora należy kierować na adres: biuro@wallinvest.pl